Λίγα λόγια για εµάς

 

Μια ομάδα νέων στην αρχή, μια μεγαλύτερη αργότερα, μια γειτονιά, όλοι εμείς με συνδετικό κρίκο την αγάπη προς την παράδοση και τον πολιτισμό, ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε κάθε μέρα και πιο πολλοί, πιο δυνατοί, πιο κεφάτοι, το ταξίδι μας.

Μια περιπλάνηση, με κεντρικό άξονα τον πολιτισμό, τη λαογραφία, τις τέχνες,
το περιβάλλον και τις επιστήμες.

Κάνοντας στάσεις διαρκείας, με μόνιμα εργαστήρια και σύντομες μεμονομένες δράσεις, έχοντας ως προορισμό το αντάμωμα!

“....γιατί εμείς δεν τραγουδάμε
για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου
απ’ τον κόσμο
εμείς τραγουδάμε για
να σμίξουμε τον κόσμο...”
                         Γ. Ρίτσος

 

To Διοικητικό Συµβούλιο

 

Πρόεδρος: Αριστείδης Κουσίδης
Αντιπρόεδρος: Kωνσταντίνος Κατσίκας
Γραμματέας: Τζένη Γκίκα
Ταμίας: Αθηνά Τσιλιγκίρη
Σύμβουλος: Ιουλία Γιανούτσου
Σύμβουλος: Bασιλική Τσίγκα
Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χολέβας

Αναπληρωματικά μέλη:
Χριστίνα Λογαρνούδη
Ανδρέας Καλογείτων
Λορέντζος Σιγανός

 
     

 

 

Καταστατικό

 

Άρθρο 1ο: Σύσταση, Έδρα
Ι. Συνιστάται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗΣ «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»".
ΙΙ. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού Αττικής.
ΙΙΙ. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.


Άρθρο 2ο: Σκοποί
Σκοποί του Σωματείου είναι :
Ι. Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών.
ΙΙ. Η συγκέντρωση λαογραφικού και ιστορικού υλικού, η διαφύλαξη και προβολή της πλούσιας παράδοσης της Δάφνης αλλά και του Ελλαδικού χώρου γενικότερα.
ΙΙΙ. Η παροχή ευκαιριών στους κατοίκους της περιοχής ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες και να χρησιμοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
ΙV. Ο συντονισμός, η αντιπροσώπευση και προώθηση της δράσης των μελών και των ομάδων τους. Η συγκέντρωση, μελέτη και παροχή πληροφοριών στα μέλη του για κοινωνικά, επιστημονικά και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τους κατοίκους σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο.
V. Ο εξωραϊσμός της πόλης με εξορμήσεις καθαριότητας, δενδροφυτεύσεις κτλ

.
Άρθρο 3ο: Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :
Ι. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
ΙΙ. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.
ΙΙΙ. Οργανώνοντας εκδρομές, σεμινάρια, συνεδρίες, επιμορφωτικά κέντρα και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
IV. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο, δημιουργώντας διαδικτυακό τόπο, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις – μαγνητοσκοπήσεις, συμμετέχοντας σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την προώθηση των δράσεών του.
V. Πραγματοποιώντας εκδηλώσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών.
VI. Προσκαλώντας ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών για διαλέξεις και συζητήσεις.
VII. Πραγματοποιώντας συνεργασία με παρόμοιους συλλόγους της Δάφνης ή άλλων περιοχών, οι οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
VIII. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς.


Άρθρο 4ο: Μέλη
Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας αλλά και αλλοδαπός πολίτης.
I. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά, και β) Επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση του τελευταίου. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) Επίτιμα μέλη. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου. Πρόταση
για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου.
Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Αντίθετα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
ΙΙΙ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και όποιος με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
V. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
VI. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου οποιουδήποτε κομματικού ή πολιτικού μορφώματος.
Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει το όνομα του κάθε μέλους, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.


Άρθρο 5ο: Δικαιώματα Μελών
Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
δ.Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου, αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του τακτικού μέλους.
Σημ. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου, όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα, χωρίς να απαιτούν όμως την επιστροφή των εισφορών τους.
ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.


Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις Μελών
Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου και να εκφράζουν τη γνώμη τους.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή στο Σωματείο.
Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.


Άρθρο 7ο: Αποχώρηση μελών
Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του
Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται, να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές προηγουμένων ετών, καθώς και του έτους αποχωρήσεώς του.


Άρθρο 8ο: Διαγραφή μελών
Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθυστερούν συνδρομές περισσότερο των έξι (6) μηνών, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται
εγγράφως από αυτό, και αν δεν συμμορφωθούν διαγράφονται από το Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία πρέπει να αναφέρει τους λόγους της διαγραφής. Πριν τη διαγραφή το μέλος καλείται να δώσει εγγράφως τις απόψεις του εντός ευλόγου
προθεσμίας. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.


Άρθρο 9ο: Πόροι – Οικονομική διαχείριση
1. Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις,
β) Τα από την περιουσία του Σωματείου εν γένει έσοδα.
γ) Οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
δ) Οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών.
ε) Οι εισπράξεις από παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές, διαλέξεις οργανωμένες από το Σωματείο και από κάθε άλλο πόρο περιεχόμενο σ΄ αυτό.
2. Οικονομική διαχείριση
α) Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β) Το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.


Άρθρο 10ο: Πειθαρχικός Έλεγχος
Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
α. Στην επίπληξη.
β. Στην προσωρινή αποβολή μέλους από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.
ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.


Άρθρο 11ο: Γενική Συνέλευση
Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη
της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να
ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να
αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.V. Τα τακτικά
μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.VII. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση.VIIΙ. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των
μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.ΙΧ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της
νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.


Άρθρο 12ο: Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ..
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο έβδομα (2/7) των μελών.
Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστεί το ένα τέταρτο (1/4) των μελών.
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ' εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Σωματείου.
VI. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.


Άρθρο 13ο: Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι :
α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ.
δ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών.
ε. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.
η. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
θ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο, βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ι. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια. Η εντολή για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
ιβ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ιγ. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
ιδ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ιε. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιστ. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
ιζ. Η διάλυση του Σωματείου.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιδ, ιε, ιστ, ιζ, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.


Άρθρο 14ο: Διοικητικό Συμβούλιο
Ι. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
IV. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρίστηκε στα πρακτικά.
V. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
VII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.
ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
ΧΙ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
ΧΙΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγγραφα και έγκαιρα στον Πρόεδρο.
ΧΙΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, τη διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
XIV. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα.
XV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά με μοναδική εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 21.


Άρθρο 15ο: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Διοικεί το Σωματείο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.
δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με το νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ι. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση
που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.
ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.
κα. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.


Άρθρο 16ο: Αρμοδιότητες Προέδρου
Ι. Ο Πρόεδρος :
α. Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, (εξωδικαστικά και δικαστικά) εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.
η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.


Άρθρο 17ο: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ι. Ο Γενικός Γραμματέας :
α. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Τηρεί τη σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του Σωματείου.
ΙΙ. Το Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 18ο: Αρμοδιότητες Ταμία
Ι. Ο Ταμίας :
α. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ. Κινεί με τον Πρόεδρο το λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 19ο: Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τους όρους : α) να έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και β) να έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος ως τακτικά μέλη του Συλλόγου.
ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να δηλώνει ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή
βαρύ πλημμέλημα.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρίζονται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη. Επίσης, οι τρείς (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής
Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.


Άρθρο 20ο: Ελεγκτική Επιτροπή
Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.
ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες
τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπ' όψιν της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση
αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.


Άρθρο 21ο: Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως
Ι. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση και για τη
λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπ' όψιν η ψήφος του σαν θετική.


Άρθρο 22ο: Εφορευτική Επιτροπή
Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια, στην τακτική συνέλευση του Ιανουαρίου, από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. Η εκλογή των μελών της
Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του Σωματείου δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των
παριστάμενων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού με βάση το Βιβλίο
Μητρώου των μελών.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και την έκδοση αποτελέσματος.


Άρθρο 23ο: Τροποποίηση Καταστατικού
Ι. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.


Άρθρο 24ο: Εσωτερικοί Κανονισμοί
Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.


Άρθρο 25ο: Διάλυση Σωματείου
Ι. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.


Άρθρο 26ο: Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του Σωματείου, σε περίπτωση διαλύσεως, δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στη
φιλανθρωπική οργάνωση με την επωνυμία «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».


Άρθρο 27ο: Σφραγίδα - Σήμα
Ι. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση, από την επωνυμία, την φράση «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και περιφερειακά το έτος ίδρυσης, την έδρα και από την επωνυμία την φράση «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗΣ».
ΙΙ. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.


Άρθρο 28ο: Βιβλία του Σωματείου
Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
- Υποχρεωτικά:
α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
- Προαιρετικά:
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.


Άρθρο 29ο: Γενικές Διατάξεις
Ι. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και οι σχετικοί νόμοι.
ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον είναι μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και αποφασίζονται κατά το χρόνο της θητείας τους.


Άρθρο 30ο: Προσωρινή Διάταξη
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :
α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό πέντε (5) Ευρώ.
β. Μηνιαία συνδρομή τακτικών μελών ποσό πέντε (5) Ευρώ ή δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ετήσιας συνδρομής ποσού σαράντα πέντε (45) Ευρώ τον πρώτο μήνα του οικονομικού έτους.


Άρθρο 31ο: Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στη Δάφνη Αττικής.
ΔΑΦΝΗ 8/1/2011